ดินเบนโทไนท
   

 

          ดินเบนโทไนท์ Bentonite clay จัดเป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไปเป็นเนื้อดิน ถูกแช่ในน้ำมาเป็นเวลา 200 ล้านปี อยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์ ( Smectite ) หรือมอนต์มอริลโลไนท์ ( Montmorillonite )เป็นองค์ประกอบหลัก

 


          มีส่วนประกอบรองลงมาคือ ซิลิคอน อลูมิน่า เหล็ก แคลเซียม ควอร์ท แมกนีเซียม Na2O K2O TiO2P2O5 MnO Cr2O3 Ge ฯลฯ อีก 20 กว่าชนิด
          ดินเบนโทไนท์ Bentonite clay ไม่ได้ประกอบด้วยดินเกาลินแต่เป็นผลึกดินมีโครงสร้างเป็นผลึกตาข่ายที่มี ขนาดอนุภาคเล็กละเอียดมาก มีพื้นที่ผิวจำเพาะปฐมภูมิ ( Primary specific Surface ) สูงมาก ระหว่าง 50 ถึง 120 ตารางเมตรต่อกรัม และพื้นที่ผิวจำเพาะทุติยภูมิ ( Secondary specific Surface ) สูงได้ถึง 840 ตารางเมตรต่อกรัม เรียกว่า ดินเบนโทไนท์ เพียง 100 กรัม จะสามารถคลอบคลุมสนามฟุตบอล ได้เต็มสนามอย่างสบายๆ ด้วยขนาดอนุภาคที่เล็กละเอียด ดังนี้จึงทำให้พืชจึงสามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารจากดินเบนโทไนท์ไปใช้ได้ทันที
          ดินเบนโทไนท์ มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มากซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัว ( Swell ability ) สูง 5 – 20 เท่าของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดการพองตัวบวมเมื่ออุ้มน้ำไว้ได้มาก ๆ คล้ายกาว จึงจัดเป็นตัวเคลือบปุ๋ย ยึดเกาะเม็ดปุ๋ย ( Blender ) ที่ดีที่สุด
          ดินเบนโทไนท์ มีสูตร Al2O3 * 4SIO2 * 2H2O แร่ดินชนิดนี้สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไอออน กับเชื้อโรคและดูดซับกลิ่นได้ดีเมื่อเปียกน้ำจะดูดซับสารที่มีประจุบวกได้ดีจำพวกเชื้อโรคต่างๆไว้ ทำให้สามารถช่วยป้องกันอาการของโรคเน่าในพืชและดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคเชื้อรา โรครากเน่า โคนเน่า ฯลฯมีเกษตรกรหลายรายนำดินเบนโทไนท์ไปช่วยดูดซับกลิ่นของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์ได้ผลชัดเจน
          ด้วยคุณสมบัติคล้ายกาวของดินเหนียวภูเขาไฟชนิดนี้ ในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยจะนิยมใช้ ดินเบนโทไนท์เพื่อเพิ่มความเหนียวให้วัตถุดิบผลิตปุ๋ยปั้นเม็ดได้ง่ายต่อการขึ้นรูปจึงจัดเป็นตัวเคลือบปุ๋ย(Blender) ที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถช่วยขึ้นรูปงานปั้นเม็ดปุ๋ยได้รวดเร็วสะดวกดีกว่า โดยการใช้ดินเบนโทไนท์10% - 20% ในสูตรเดิม ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพให้แก่ปุ๋ยอีกด้วย
          แร่ดินเบนโทไนท์มี 2 ชนิด คือ
   1. โซเดียมเบนโทไนท์ เหมาะสำหรับใช้เพื่องานอุตสาหกรรม ( Sodium bentonite use for industrial )
   2. แคลเซียมเบนโทไนท์ เหมาะสำหรับใช้เพื่อชีวิต ( Calcium bentonite use for life ) ซึ่งบริษัทฯของเราจำหน่ายชนิดแคลเซียมเบนโทไนท์ ที่จะปลอดภัยต่อคน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นประโยชน์มากต่อการเกษตร

 

 

  องค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ทางเคมี ในดินเบนโทไนท์ Bentonite clay

SiO2
Al2O3
Fc2O3

TiO2
K2O
CaO
MgO
P2O5
MnO
H2O
Cr
Zn
Ge ( Germanium )

74.25
13.56
3.90
0.87
0.53
0.38
0.33
0.02
0.01
0.67
42 ppm
23 ppm
4. 5 ug / g
ลักษณะการขยายตัว
5 – 20 เท่า
มีแร่ธาตุเสริมอื่น ๆ อีกกว่า 20 ชนิด

 

  คุณสมบัติของธาตุเสริมต่าง ๆ ในดินเบนโทไนท์ ( Bentonite clay )

                                                               ดินเบนโทไนท์มีธาตุซิลิคอน โครงสร้างเนื้อดินเป็นผลึกตาข่ายมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆ ค่า PH = 5 จากธรรมชาติได้มาจากการแตกตัวของสารประกอบที่เรียกว่า กรดซิลิซิค Silicic Acid ซึ่งแปลว่า ซิลิเคทที่อมน้ำสูง สามารถละลายน้ำได้ง่ายและมีปฎิกริยาเร็วกว่าหินถึง 3 เท่า แม้ว่าชนิดหินจะถูกบดละเอียดกว่า 300 เมซ ก็ไม่สามารถจะแตกตัวปล่อยธาตุอาหารได้รวดเร็วเท่าดินเบนโทไนท์ ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กละเอียดมาก ทำให้ประจุของซิลิเคทที่ปะปนอยู่ เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกตัวสามารถให้ธาตุซิลิคอนกระจายตัว เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารซิลิคอนไปใช้ได้ทันที เพื่อทำให้พืชมีความแข็งแรงเสมือนพืชติดเกราะเหล็ก มีความต้านทานต่อโรคและแมลง หนอน เพลี้ย ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

 

  กลไกการทำงานของแร่ธาตุซิลิคอนในดินเบนโทไนท์
          เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะธาตุซิลิคอน เมื่อพืชดูดซึมธาตุซิลิคอนผ่านทางรากแล้วก็จะกระจาย ไปทั่วทั้งลำต้นและใบทั่วทุกผนังเซลส์ผิวลำต้นและใบขึ้นไปพร้อมน้ำและธาตุอาหารต่าง ๆ ต่อมาน้ำจะระเหยออกทางผิว แต่ธาตุซิลิคอนไม่ระเหยจึงสะสมอยู่ที่ผิวมากขึ้นก็กลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอล หรือ เปลี่ยนเป็นซิลิเกตเคลือบที่ใบพืชที่มีธาตุซิลิคอนเคลือบอยู่จะมันเงาและมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อโรคและแมลงเกษตรกรควรจะนำปุ๋ยที่มีธาตุซิลิคอนเข้ามาเป็นตัวเสริมด้วยจะทำให้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

 

 


  ดินเบนโทไนท์มีธาตุอะลูมิน่า , แคลเซียม , โซเดียม ฯลฯ

          ธาตุเสริมจำพวกอลูมิโนซิลิเกตและธาตุเสริมอื่น ๆ มีประโยชน์สำหรับพืชช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารเสริมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยม

 

ดินเบนโทไนท์มีธาตุโปแตสเซียม ( K ) มีธาตุโปแตสเซียม ตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถแตกตัวได้ดีเมื่อเปียกน้ำและจะทำปฎิกริยาเร็วกว่าหินถึง 3 เท่า แม้ว่าชนิดหินจะถูกบดละเอียดกว่า 300 เมซ ก็ไม่สามารถจะแตกตัวปล่อยธาตุอาหารได้รวดเร็วเท่าดินเบนโทไนท์เนื่องจากเนื้อดินมีอนุภาคที่เล็กละเอียดกว่าเนื้อหิน ทำให้การแตกประจุของธาตุอาหาร K ทำได้ดีกว่า การดูดซึมธาตุอาหารของพืชจึงได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ลำต้นผนังเซลส์แข็งแรงไม่หักโค่นหรือล้มง่ายช่วยในกระบวนการสร้างแป้งและน้ำตาลที่สะสมในพืช พืชมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคและแมลง ติดดอกออกผลดีเป็นพิเศษ

 

ดินเบนโทไนท์มีธาตุเหล็ก ( Fe ) ธาตุสังกะสี ( Zn ) ธาตุรองอื่น ๆ
ธาตุเหล็ก Fe ช่วยในขบวนการหายใจและช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ในการปรุงอาหารของพืชและยังมีธาตุอาหารเสริมอื่น ๆ มี 20 กว่าชนิดที่พืชต้องการเป็นอย่างยิ่ง

 

ดินเบนโทไนท์ ช่วยปล่อยปุ๋ยละลายช้า ( Slow release )
โดยปกติพืชจะใช้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดินได้ไม่เกิน 50 % ส่วนที่เหลือจะระเหยหรือถูกน้ำชะล้างไป นอกจากนี้สภาพดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม จะขัดขวางไม่ให้พืชดูดซับปุ๋ยจากดินไปใช้ได้ ดินเบนโทไนท์ มีค่าแลกเปลี่ยนประจุ ( CEC ) สูง ซึ่งจะช่วยจับปุ๋ยไว้ไม่ให้ระเหย ช่วยปล่อยปุ๋ยละลายช้า slow release ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยและช่วยประหยัดปุ๋ยเคมีได้


  ดินเบนโทไนท์ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ

• การทำโคลนเจาะต่าง ๆ ใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะในการเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเจาะบ่อน้ำมัน
• การขจัดสีในน้ำมัน อุตสาหกรรมฟอกสี
• ใช้ผสมอาหารสัตว์ให้สัตว์กินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุเสริม
• การผลิตเครื่องสำอางค์
• การขจัดคราบไขมัน ในบ่อบำบัดน้ำเสีย
• อุตสาหกรรมเซรามิก
• ทำบ่อเก็บกักน้ำ ในพื้นที่ที่เก็บกักน้ำไม่อยู่
• การเลี้ยงกุ้ง , ปลา ช่วยดูดซับสารพิษ ช่วยให้กุ้งลอกคราบง่ายขึ้น
• บำบัดน้ำเสีย รักษาคุณภาพน้ำ ขจัดแก็สพิษ โลหะหนัก กลิ่นไม่พึงประสงค์
• ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ปรับสภาพดินทำให้ดินดี มีความอุดมสมบรูณ์
• ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี
• ใช้ผสมดินหรือคอนกรีตในการก่อสร้างเขื่อนหรือคลอง เพื่อป้องกันการรั่วซึม

  แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้คืออะไร
          แบคทีเรียชนิดที่สังเคราะห์แสงได้มีมานานกว่า 50 ปี แล้วในวงการ เกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อที่จะใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์มให้ดีขึ้น. แบคทีเรียชนิดนี้สามารถเติบโตโดยการสังเคราะห์แสงที่มีสีแดง โดยที่ไม่ใช้อากาศ และยังสามารถ โตโดยที่ไม่ใช้แสงอาทิตย์ได้ด้วยในสภาวะที่มีอากาศ. แบคทีเรียชนิดนี้ประกอบไปด้วย โปรตีน , แร่ธาตุ , กรด และวิตามิน ต่างๆที่จำเป็นต่อ พืชและสัตว์. PSB สามารถช่วยลดคาร์บอน , ไนโตรเจน และก๊าซที่ประกอบไปด้วยซัลไฟด์ต่างๆที่อยู่ในดินและน้ำ โดยใช้แสงอาทิตย์ , อนินทรีย์สาร , และอินทรีย์สาร. PSB ยังสามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจาก ของเสียหรือ สิ่งปฎิกูล ในคอกสัตว์ โดยการกำจัดก๊าซที่มีซัลไฟด์ เป็นส่วนประกอบ. ด้วยสาเหตุนี้ PSB จึงถูกเรียกว่าเป็นแบคทีเรีย ที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและได้มีการใช้ในการเกษตรอย่างแพร่หลาย. เป็นที่รู้กันว่า PSB มีมากกว่า 67 ชนิด โดยแบ่งเป็นสองสายหลัก คือ Rhodobacter sphaeroides and Rhodobacter capsulatus ซึ่งทั้งสองสายนี้มาจากสายหลักคือ Rhodospirillaceae.

          1 ) การแบ่งแยก และ ชนิดของคลอโรฟิลล์ในแต่ละสายของ PSB

 

ชนิด
สายพันธุ์หลัก
ชนิดของคลอโรฟิลล์

   Chlorobacteriaceae

 

   Chlorobium

   Chloropseudomonas

   Chlorobium

   Chlorophy II

   Thiorhodaceae

 

   Chloromatium

   Thiospiorillum

   Bacteriochlorophy II a

 

   Hyphomicrobiaceae

 

 

   Rhodobacter

   Rhodospirillum

   Rhodomicrobium

   Bacteriochlorophy II a or b

 

 

 

         2 ) หน้าที่หลักของ PSB


         • เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่น กรดอะมิโน ( Amino acids ), กรดนิวเคลียริค ( Nucleic acids ) , สารประกอบทางกายภาพ ( Physiologically active compounds ) และ โพลีแซคคาไรด์ ( Polysaccharides ) etc.
         • ทำให้พืชโตเร็วขึ้น โดยใช้กระบวนการเพิ่มแร่ธาตุในดิน เช่น ไมคอริซ่า ( Mycorrhiza ) , อาซโซ่โตแบคเตอร์ ( Azotobacter ) etc.
         • เป็นตัวทำกระบวนการรีไซเคิลให้กับ คาร์บอน , ไนโตรเจน , และสารประกอบจำพวกซัลเฟอร์
         • เพิ่มผลผลิตให้กับพืช
         • ป้องกันมลพิษทางอากาศ และช่วยกำจัดแร่ธาตุที่มีอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม
         • ช่วยลดแก๊สในคอกสัตว์
         • ช่วยกำจัดของเสียและพิษ เช่น ไฮโดรเจนซันไฟด์ ( Hydrogen sulfide ) , เมอร์แคปตัน ( Mercaptan ) , คลอไรด์ ( Chloride ) , ไดอะมายด์ ( Diamine ) etc.

 

         3 ) ชนิดของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าใช้ PSB

 

   ของเสียจากอุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของโครงสร้างสิ่งมีชีวิต

   ของหมักเบียร์ , ตัวต่อต้านแบคทีเรียบางชนิด กรดอะมิโน , กรดนิวเคลียริค , ชอส , ถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้หมัก
   ของเสียจากอุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของสารเคมีสังเคาระห์    มีสังเคราะห์ , พลาสติกสังเคราะห์ , ปุ๋ยเคมี
   ของเสียจากอุตสาหกรรมจากการผลิตอาหาร    กระป๋องและขวด , ลูกกวาด , ซอสถั่วเหลือง นมเปรี้ยว , สินค้าที่ทำจากแป้ง
   ของเสียอื่น ๆ    กระดาษ , น้ำมัน

 

 

 

  ประโยชน์และหน้าที่ของ PSB

 

ประโยชน์ต่อ
หน้าที่และผลกระทบ
หมายเหตุ
   การเกษตร    • ทำให้ปุ๋ยดีขึ้นโดยเพิ่มไนโตรเจน และการใช้ปุ๋ยเคมีในดิน
   • ทำให้การเก็บเกี่ยวทำได้มากขึ้น โดยทำให้พืชโตเร็วขึ้นถึงแม้ว่าจะมีแสงอาทิตย์น้อย
   • ทำให้รากพืชโตเร็ว โดยเพิ่มโปรตีน , แร่ธาตุและกรดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืช
   • ป้องกันไม่ให้ดินเป็นกรด
   • ป้องกันไม่ให้ แบคทีเรียจำพวกบาซิลลัสเกิดขึ้น
 
   การทำฟาร์มปศุสัตว์    • ช่วยลดแก๊สและของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลในเล้าสัตว์
   • ทำให้สัตว์มีชีวิตชีวา
   • ทำให้น้ำหนักเพิ่ม โดยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์
   • ช่วยป้องกันให้สัตว์มีความทนทานต่อแบคทีเรียที่ไม่ดี
   • ทำให้คุณภาพของเนื้อและสีของเนื้อดี
   • ทำให้รสชาติของเนื้อสัตว์ดีขึ้น
   นำไปผสมกับฟางหรือหญ้าแห้งและน้ำที่ให้สัตว์ดื่มกิน
   การทำฟาร์มปลา

   • โปรตีนใน PSB ช่วยเพิ่มให้คุณภาพของเนื้อปลาดีขึ้น โดยเพิ่มสารอาหารเข้าไปทำให้ร่างกายของปลามีความสมดุล
   • ทำให้ปลามีสีตามธรรมชาติและทำให้แข็งแรง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •ทำให้มีอาหารของปลาเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มแพลงตอนในน้ำมากกว่าเดิม 70 เท่า
   • สามารถใช้เป็นอาหารของตัวอ่อนหรือไข่ปลาได้
   • เพิ่มอัตราการเก็บเกี่ยวและการรอดตายของปลา
   • ช่วยป้องกันโรคที่เกิดมาจากแบคทีเรีย จำพวก บาซิลลัส และ ไมล์ดิว
 
   การควบคุมสภาพแวดล้อม    • ช่วยลด BOD ในน้ำเสีย
   • ช่วยลดสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น คลอไรด์ ( Chloride ) , ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ ( Hydrogen sulfide ) , ไดอะมายด์ ( Diamine ) etc.
   • ทำให้สภาพของน้ำกร่อย มีความเหมาะสมต่อปลามากขึ้น
 

 

  วิธีใช้ PSB

 

          การใช้กับข้าวเปลือก หรือ ข้าวเจ้า

 

ขั้นตอนในการใช้
จำนวน
วิธีใช้
ผลกระทบ
การใช้ตอนหว่านเมล็ด น้ำ 18 ลิตร + PSB 1-2 ลิตร ใช้ทุกๆ 15 – 24 ชั่วโมง • ทำให้เมล็ดแตกและโตเร็วขึ้น
• เพิ่มอัตราการโตของเมล็ด
• ช่วยลดแบคทีเรียที่เมล็ดพืช
นำ PSB ที่เจือจางไปพรมดินก่อนปลูกพืช PSB 1 ลิตร ต่อ 990 – 1990 ตร.ม. ครั้งเดียว • ช่วยเพิ่มอินทรีย์สารในดิน
• ทำให้พืชโตขึ้นถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดน้อย
ใช้ตอนที่พืชโตแล้ว PSB 1 ลิตร ต่อ 660 – 990 ตร.ม. เดือนละ 1 – 2 ครั้ง • ป้องกันไม่ให้รากพืชเน่า
• ช่วยเพิ่มน้ำและทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

 

          การใช้สวนผลไม้ เช่น แอ็ปเปิ้ล , ลูกแพร์ , ลูกพีช , องุ่น , ลูกพลับ และอื่นๆ

 

ขั้นตอนในการใช้
จำนวน
วิธีใช้
ผลกระทบ
การใช้ตอนหว่านเมล็ด น้ำ 18 ลิตร + PSB 1-2 ลิตร ใช้กับเมล็ดพืชก่อนปลูก • ช่วยทำให้รากพืชขึ้นเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้น
• ลดการติดเชื้อ
• ลดแบคทีเรียที่เมล็ดพืช
ใช้ PSB กับปุ๋ย น้ำ 18 ลิตร + PSB 100 – 200
ซีซี .
พ่นไปที่พื้นดิน • ช่วยทำให้ปุ๋ยมีอายุยาวนาน
• ช่วยลดแก๊สที่เป็นอันตราย
• ช่วยลดกลิ่นเหม็น
• ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีโตขึ้น
ตอนโตแล้ว น้ำ 18 ลิตร + PSB 40 – 200 ซีซี พ่นไว้บนพื้นผิวของใบพืช ทุกๆ 5 – 10 วัน • ช่วยทำให้สีของผลไม้สวยงาม
• ช่วยทำให้รสชาติ หวานอร่อย
• ช่วยเพิ่มน้ำหนัก
• ช่วยป้องกันแมลง
• ช่วยป้องกันการตกหล่นก่อนการเก็บเกี่ยว

 

          การใช้กับบริเวณ พื้นที่แห้ง , ผัก และ แปลงดอกไม้

          พริกไทยแดง , กะหล่ำปลีจีน , หัวไช้เท้า , ฟักทอง , แตงโม , แตงกวา , สะตอเบอร์รี่ , มะเขือเทศ , เมลอน ,มันฝรั่ง , ดอกกุหลาบ , ดอกคาร์เนชั่น , ดอกกล้วยไม้ , ดอกเบญจมาศ

 

ขั้นตอนในการใช้
จำนวน
วิธีใช้
ผลกระทบ
การใช้ตอนหว่านเมล็ด น้ำ 18 ลิตร + PSB 1-2 ลิตร ใช้ประมาณ 15 – 24 ชั่วโมง • ช่วยเพิ่มอัตราการออกดอก
• ช่วยป้องกันแมลง
• ทำให้เมล็ดมีความแข็งแรง
การใช้ PSB ในดิน ผสม PSB ลงในดิน 1 ลิตร ใช้ในดิน • ทำให้เมล็ดมีความแข็งแรง
• ช่วยทำให้รากงอกเร็วขึ้น
• ช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย
การใช้พ่นในดิน น้ำ 18 ลิตร + PSB 40 –200 ซีซีี พ่นไว้บนพื้นผิวของใบพืช ทุกๆ 5 – 10 วัน • ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์สาร
• ช่วยลดแก๊สที่เป็นอันตราย
• ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียโต
• ช่วยลดกรดในดิน และ ผลที่ตามมาต่อพืช
ใช้ตอนพืชกำลังโต พ่นบนใบ ใช้น้ำ 18 ลิตร + PSB 40- 200 ซีซี ( เจือจาง 100 -500เท่า )
พ่นบนดิน นำ PSB 1 – 2 ลิตร
ต่อ พื้นที่ 330 ตร.ม.
พ่นบนใบ ทุกๆ 5 – 7 วัน • ช่วยทำให้พืชโตถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดน้อย
• ช่วยป้องกันแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
• ช่วยต้านทานโรค
• ทำให้พืชและผลไม้มีสีสวย
• ทำให้โตเร็วและสามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะขึ้น
• ทำให้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวยาวขึ้น
• ช่วยป้องกันไม่ให้รากเน่า
• ช่วยลดการใช้ปุ๋ย

 

 

 

          การใช้ในคอกปศุสัตว์ ( ข้อมูลในการทดสอบจาก คอกปศุสัตว์ 100 แห่ง )

 

จำนวนและวิธีใช้
ผลกระทบ
• ใช้ผสมอาหาร อัตราส่วน อาหาร 25 กิโลกรัม ต่อ PSB 5 ลิตร
• ใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน ใช้ PSB 1ลิตร ผสมลงในแท็งก์น้ำ ทุกๆ 2 วัน
• ช่วยลดต้นทุนในการกำจัดของเสียของสัตว์
• ช่วยลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
• ช่วยลดแบคทีเรีย ที่อวัยวะภายในของสัตว์
• ทำให้สัตว์โตเร็วขึ้น
• ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น โดยช่วยกำจัดของเสียและกลิ่นเหม็นจากของเสียของสัตว์
• ช่วยทำให้สัตว์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
• ช่วยทำให้สัตว์ไม่เครียดโดยลดจำนวนแมลงที่รบกวนสัตว์
• ช่วยทำให้คุณภาพของเนื้อสัตว์ดีขึ้น

 

          การใช้ในการเลี้ยงหมู

 

จำนวนและวิธีใช้
ผลกระทบ
• ใช้ผสมอาหาร อัตราส่วน อาหาร 25 กิโลกรัม ต่อ PSB 5 ลิตร
• ใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน ใช้ PSB 1ลิตร ผสมลงในแท็งก์น้ำ ทุกๆ 2 วัน

• ทำให้ของเสียของสัตว์ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
• ช่วยลดกลิ่นเหม็นจากของเสีย
• ช่วยลดแมลงที่ก่อกวนหมู
• ช่วยลดแบคทีเรียจำพวก บาซิลลัสภายใน อวัยวะภายในของสัตว์
• ช่วยลดต้นทุนในการกำจัดของเสียของสัตว์
• ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้สัตว์
• ช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์
• ลดจำนวนแมลงที่รบกวนสัตว์

 

          การใช้เลี้ยงเป็ดไก่

 

จำนวนและวิธีใช้
ผลกระทบ
• ใช้ผสมอาหาร อัตราส่วน อาหาร 25 กิโลกรัม ต่อ PSB 5 ลิตร
• ใช้ผสมน้ำ อัตราส่วน ใช้ PSB 1ลิตร ผสมลงในแท็งก์น้ำ ทุกๆ 2 วัน

• ช่วยเพิ่มอัตราการออกไข่
• ช่วยทำให้สีของไข่แดงสวยตามธรรมชาติ
• ช่วยเพิ่ม ใยอาหารและวิตามินในไข่แดง
• ช่วยเพิ่มวิตามิน อี

 

          การนำไปทำปุ๋ย

 

จำนวนและวิธีใช้
ผลกระทบ
ผสม PSB 1 ลิตร ต่อปุ๋ย 4 – 5 ตัน

• ช่วยทำให้พืชโตเร็วขึ้น
• ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย
• ช่วยลดกลิ่นเหม็น
• ช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่างๆ

 

          การใช้กำจัดของเสียและการใช้ในโรงนาหรือยุ้งฉาง

 

ประเภทในการใช้
วิธีใช้
ผลกระทบ
ใช้ในโรงนาหรือยุ้งฉาง เจือจาง PSB ประมาณ 100 เท่า นำไปพ่นที่พื้น ทุกๆ 2 เดือน • ช่วยลดกลิ่นเหม็น
• ช่วยกำจัดศัตรูพืช , แมลงและยุง
• ช่วยลดแบคทีเรีย
การใช้กำจัดของเสีย นำ PSB 1 ลิตร ไปผสมต่อของเสีย 5 ตัน • ช่วยลด BOD และ COD
• ช่วยกำจัดของเสียในน้ำ
• ช่วยทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น

 

          การทดสอบในการใช้ PSB กับไก่จำนวน 10,000 ตัว

 

อัตราการใช้ PSB
ผลกระทบ
• สำหรับอาหารสัตว์ : ผสมกับอาหารให้กินสม่ำเสมอในอัตรา ( อาหาร 25 กก. / PSB 5 ลิตร )
• สำหรับน้ำใช้กิน : PSB , 1 ลิตร / น้ำ 1,000 ลิตร ทุก 2 วัน

? ทำให้เพิ่มอัตราการวางไข่
? ทำให้ไข่ที่ได้มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน
? เพิ่มสารแคโรทีน และวิตามินเอในไข่แดง
? เพิ่มสารวิตามินอีให้อีกด้วย

 

          การใช้ PSB ในการทำปุ๋ย

 

อัตราการใช้ PSB
ผลที่ได้
ใช้ PSB : 1 ลิตร / สารอินทรีย์จำนวน 4 – 5 ตัน

? ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช
? ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
? ย่อยสลายของเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น
? ช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืช

 

          ารกำจัดกลิ่นเหม็นและเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในยุ้งฉาง

 

คุณประโยชน์
อัตราการใช้
ผลที่ได้รับ
ช่วยทำให้ในยุ้งฉางปราศจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ใช้ PSB 1 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วยุ้งฉางทุก 2 เดือน ? ลดกลิ่นเหม็นในยุ้งฉาง , ยุงและแมลง
? ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและเชื้อรา
ช่วยในการกำจัดของเสียและกลิ่นเหม็นในยุ้งฉาง PSB : 1 ลิตร ใช้กับของเสียจำนวน 5 ตัน ? ลดค่า BOD และธาตุโคบอลต์
? ย่อยสลายของเสียและกลิ่นเหม็น
? ปรับปรุงคุณภาพของน้ำ

 

  ใช้ PSB ในการเพาะเมล็ดสำหรับการเพาะปลูก

 

          1) ประโยชน์ที่ได้รับในการเพาะปลูกโดยใช้ PSBจัดเตรียมวิธีการต่าง ๆ ในการเพาะเมล็ดจากใช้ PSB โดยการให้ใช้ PSB ในการเพาะปลูกร่วมกับเทคนิคต่างๆในฟาร์มทั้งหมดจะเห็นได้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น จะมีน้อยมากหรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ผลที่ได้รับนั้น จะมีมากกว่าที่ไม่ได้ใช้ PSB ร่วมด้วย และยังได้ประโยชน์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และทำให้ไม่มีการปนเปื้อนหรือเจือปน กับสารเคมีที่เป็นพิษ
          2) การเพาะเมล็ดใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่ระดับปานกลางใช้ประมาณ 20 ลิตร
          3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะเมล็ดในการเพาะปลูกของการใช้ PSB อัตราการใช้ 20 ลิตร ของPSB = 12,000 วอน ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) 600 วอน / ลิตร ( เปรียบเทียบราคาของ PSB : 8,000 วอน / ลิตร ก่อนการเพาะปลูก )
          4) วิธีการเพาะปลูกโดย PSB เหมือนกับการใช้ BIO BB101
          • เติมสารสังเคราะห์ไวนิลผสมกับน้ำในปริมาณครึ่งถุง
          • ให้เติมสีเหลือง 1 และสีเขียว 2 ตามลำดับที่ถุงเพาะที่ใส่สารไวนิลไว้แล้ว
          • ให้ใส่เมล็ดที่ต้องการเพาะปลูกในขวดสีขาวเข้าไปในถุง
          • เติมน้ำเข้าไปในถุง 20 ลิตร อย่าให้มีอากาศเข้าและปิดปากถุงให้สนิท
          • ให้ใส่ถุงเพาะเชื้อที่เตรียมเสร็จแล้วเข้าไปในเครื่องเพาะเชื้อและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 30 องศา
          • ให้ปิดฝาเครื่องเพาะเชื้อแล้วเปิดสวิทไฟ
          • ใช้เวลาการเพาะเชื้อประมาณ 5 – 10 วัน ให้สีในถุงเพาะเหมือนสีของเหล้าองุ่น

 

  การบำบัดน้ำเสียและมูลสัตว์

 

          การบำบัดน้ำเสีย มูลสัตว์และของเสียจากคอกหมู ใช้ PSB : 5 ลิตร / น้ำเสียหรือของเสีย 5 ตัน

 

ผลกระทบ
น้ำเสีย
หลังการใช้ PSB
หลังจากบำบัด 2 ครั้ง
BOD
6,600
380
15
ธาตุโคบอลต์
3,364
354
64
ฝุ่นและสารแขวนลอย
6,540
450
17
แอมโมเนีย ไนโตรเจน
915
32.8
7.8
PH
6.8
7.3
7.1

 

          การบำบัดน้ำเสียเกิดจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในญี่ปุ่น

 

ผลกระทบ
น้ำเสีย
หลังการใช้ PSB
หลังจากบำบัด 2 ครั้ง
BOD
11,300
340
15
ธาตุโคบอลต์
9,800
270
17
ฝุ่นและสารแขวนลอย
3,930
23
5
แอมโมเนีย ไนโตรเจน
3,850
280
11
PH
6.4
7.8
7.2

 

          การใช้กับฟาร์มปลา

          • ช่วยเพิ่มอัตราการเก็บเกี่ยวและอัตราการรอดตาย
          • ทำให้เนื้อปลามีคุณภาพดีขึ้น
          • ทำให้ปลามีความแข็งแรงขึ้น
          • ช่วยป้องกันโรคซึ่งมีสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย เช่น Bacillus และ mildew
          • ช่วยย่อยขี้ปลาได้ดี
          • ทำให้น้ำมีความสะอาด